Kontakt

Tel 606226623

mail info@havelaircraft.cz

Adresa Doly 26 řehenice

GDPR

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste, nebo se v budoucnu stanete naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně osobních údajů (GDPR – Nařízení o ochraně osobních údajů ) s účinností od 25.5.2018.

Kdo je správcem osobních údajů

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku – Ondřej Havel Chocerady 314 25724, IČ: 01776843 (dále jen „Správce“)
Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří s námi spolupracují v procesu vyřízení objednávek, doručení, reklamací a v rámci zpracování účetnictví.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na  info@Havelaircraft.cz

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Informace které získáváme od vás – při objednávce jsou povinně vyžadovány pouze údaje nezbytně nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa a kontakt).Pro vystavení řádného dokladu vyžadujeme fakturační údaje, které jsou použity pro splnění zákonných povinností.

Rozsah použití získaných informací

Poskytování služeb a plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, korespondenční adresu vaše resp. příjemce nezbytně potřebujeme k plnění obchodních podmínek.

Vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Sdílení osobních údajů

Údaje jsou k dispozici pouze „Správci“. Třetím stranám jsou poskytovány jen v situacích souvisejících s distribucí (smluvní dopravci) či při realizaci platebního styku prostřednictvím platební brány (je-li zavedena). Dále účetní firmě která je zodpovědná za vedení účetnictví a plnění dalších zákonných povinností poskytovatele. Žádné další osobě nebudou poskytnuty.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsem a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:

 • Zabezpečeným přístupem do PC v prostorách firmy
 • Zabezpečeným přístupem do aplikací na e-mailovou rozesílku
 • Zabezpečeným přístupem do fakturačních systémů
 • Šifrovanou komunikací na našich webových stránkách
 • Pravidelnou aktualizací softwaru
 • Bezpečně uzamčenou provozovnou

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@Havelaircraft.cz

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat k doložení informací o tom, které informace a jakým způsobem jsou vaše osobní údaje zpracovávány a proč. Toto doložení doručíme ve lhůtě 14-ti dnů.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
 • Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Pokud si budete přát, abychom na Vás úplně zapomněli, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze všech našich systémů i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 10 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. Z toho důvodu můžeme smazat všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Lhůty

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.